Projekt I-SharE LIFE pozicioniran je unutar tematskog prioriteta “Air Quality and Emissions including the Urban Environment” LIFE pod-programa za Okoliš i Učinkovitost Resursa.

Glavni cilj projekta I-SharE LIFE, vezan uz okoliš, je smanjenje količine štetnih emisijskih čestica, posebno PM10 i NO2; on direktno utječe i na klimatski cilj projekta, a to je smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa i urbane mobilnosti. Što se tiče demonstracijskih aktivnosti projekta, predviđeno je puštanje u rad 50 električnih vozila u 4 grada Lombardije u Italiji (Busto Arsizio, Bollate, Bergamo, and Como) i 8 električnih vozila u gradu Osijeku u Hrvatskoj – svi zajedno kroz sustave dijeljenih vozila.

Uzimajući u obzir uslužne modele inicijalno predviđene u pojedinim gradovima, opći cilj I-SharE LIFE projekta je smanjenje broja konvencionalnih osobnih vozila sa unutarnjim izgaranjem u uporabi u navedenim gradovima, čime se smanjuje pritisak emisijskih čestica na atmosferu u navedenim urbanim područjima i demonstrira tehnološka i ekonomska održivost tranzicije na sustav djeljenih električnih vozila u manjim i srednjim urbanim područjima Italije i Hrvatske. Dyvolve je projektni partner, odgovoran za podršku implementacije pilot aktivnosti u gradu Osijeku sa posebnim fokusom na razvoj poslovnih modela dijeljenja električnih vozila, integraciju IT rješenja davatelja usluga dijeljenih električnih vozila i operatera javnog prijevoza, i vezanih modeliranja budućih usluga za  različite grupe korisnika. Dyvolve je također odgovoran za cjelokupno vodstvo Aktivnosti B.6: Sustainability and project continuation.

Fokus projekta na manja i srednja urbana područja omogućuje inovativno repliciranje i prilike za transfer definiranih rješenja i najboljih praksi na druga manja i srednja urbana područja Europske Unije.

Projekt je sufinanciran iz LIFE programa Europske Unije shodno Ugovoru o darovnici br. LIFE/17/IT/000212.

Partneri projekta (abecedno):

Broj partnera na projektu:       7
Broj pilot regija:                         2
Budžet:                                        5.801 Mil.€ / uključujući LIFE su-financiranje: 3.398 Mil. €
Trajanje projekta:                      01.07.2018 – 30.06.2021
Kontakt:                                       info@dyvolve.com